AASTAAJAD
  
Taimkatte muutused

Kas metsas toimub aasta jooksul ja aastate lõikes taimkatte muutusi?

Maakera pinda katab taimestik. Selle rohelist värvi võib näha kosmosest tehtud fotodelt. Maakera pinda on uuritud regulaarselt. Andmeid pole saadud mitte ainult selle kohta, kus taimestik asub (maakera taimkate), vaid ka selle kohta, missugust tüüpi see taimestik on. Erinevatel aegadel kogutud andmete võrdlemisel võib jälgida taimestikus toimunud muudatusi.

Taimkate koosneb tavaliselt mitmest kihist. Satelliitide kaamerad uurivad vaid kõige kõrgemat kihti - puurinnet. Muutusi alumistes taimerinnetes saab uurida maapealsete mõõtmistega. On võimalik välja selgitada, kui tihe rohttaimestik katab maapinda teatud kohtades (maapinna katvus) ja kui suuri alasid varjutavad puuvõrad (võra katvus).

Taimestik on erinevatel aastaaegadel erinev. Sellised muutused on kõige paremini märgatavad parasvöötme bioomides. Aastaaegade vaheldumisega seotud muutused kajastuvad kõige paremini biomassi kvantitatiivses muutumises - lehtede pungumises ja puhkemises,varte ja lehtede kasvamises. Ühe kasvukoha taimestik võib olla näiteks kevadine (kevadtaimed) või suvine (suvetaimed). Ökosüsteemid ja taimekooslused teevad läbi ka aastaajalisi muutusi, mida võib jälgida mitmete järjestikuste aastate andmeid uurides. Taimede tüüpilisitel kooslustel on kindlakskujunenud nimetused. Taimeliiki, mis katab kõige suurema osa pindalast (võra katvus) koosluses nimetatakse dominantliigiks. Teist kõige levinumat taimeliiki nimetatakse ko-dominantseks liigiks Dominantsed liigid määravad tavaliselt ära metsakoosluse tüübi (tamm - tammemets ehk tammik).

Kõigi maailma taimekoosluste nimetamisel kasutatakse rahvusvusvahelist klassifitseerimise süsteemi MUC.

Ülesanne harjutamiseks:

 1. Vaata juhendi GLOBE Teacherīs guide, peatükist Land cover, maakeral peamiste taimekoosluste (bioomide) paiknemist, pane tähele okas- ja lehtpuumetsade tähistusi. Võimalik on seda teha ka MUC juhendi abil.
 2. Leia parasvöötme metsade tähis MUC juhisest (Teacherīs giude)
 3. Leia üks kool, kus tehakse maakatte uuringuid.
 4. Uuri, kas koolil on olemas puude võra katvuse ja roheliste taimede maapinna katvuse andmed ühe aasta kohta selles piirkonnas.


Hüpotees:
 • Pinnakate pole muutunud:
  • pinnakate puudub (TGC = 0)
  • pinnakate on terve aasta samasugune
 • Pinnakate on muutunud:
  • on vähenenud
  • on suurenenud
  • taandub talvel ja seejärel kasvab kuni maksimumini suvel
 • Muutused pinnakattes sõltuvad metsatüübist.

Ülesanne:

Kas aasta jooksul toimub taimestiku muutusi?

Rühmatöö:

 1. Valige Data Access, seejärel Land Cover ja siis Get Data.
 2. Tähistage valiku kriteeriumid - stand location, school code, stand marking, wood species designation - dominance (genus, species), co-dominance (genus, species), canopy cover, GGC (green ground cover), TGC (general ground cover), MUC code and observation date.
 3. Määrake MUC kood - üks terve grupi kohta, näiteks 1223.
 4. Valige andmed ühe kooli kohta, millel on mitmeid mõõtmisandmeid ühe mõõtmispaiga kohta.
 5. Leidke andmed (selgitused koolide nimekirja lõpus) ja täitke tabel
  • andmete kuupäev
  • võra katvus
  • pinna katvus
 6. Määrake kindlaks puuliikide nimetused - dominant, ko-dominant (kasutades taimemäärajat)
 7. Tehke ühe aasta andmete põhjal joonis (võra katvus, pinna katvus)
 8. Tehke järeldus.
 9. Andke oma tööle hinnang.

Tulemus:

Taimkatte tüüp - MUC kood, taimkatte kirjeldus - nimetused, tüüpilised puuliigid, võra katvuse ja pinnakatte tabelid ning joonised.

Lisaülesanded:

I Sademete ja temperatuuri mõju taimkattele.

 1. Leia andmed maksimaalse päevase temperatuuri ja sademete hulga kohta peatükist Data Access chapter-meteorological data.
 2. Leia andmed selle kooli kohta, mille uurimistulemusi sa kasutasid taimkatte uurimisel.
 3. Koosta joonis aasta maksimaalsete temperatuuride ja sademete kohta ning võrdle seda taimkatte muutusi kajastava joonisega.
 4. Ühilda taimkatte joonis temperatuuri ja sademete joonisega.
 5. Uuri välja, kas taimkatte kasv sõltub maksimaalsetest temperatuuridest ja sademetest.
 6. Võrdle oma tulemusi teiste õpilaste omadega ja tee kokkuvõte.

II Kas taimestik on aastate jooksul muutunud, kas esineb ajalist järgnevust?

 1. Leia kool, millel on andmeid taimestiku kohta rohkem kui ühe aasta lõikes.
 2. Koosta tabel mitme aasta taimede võra katvuse ja pinna katvuse andmetest.
 3. Uuri, kas võra katvus on vähenenud või suurenenud ja kas pinnakate on muutunud.
 4. Tee nende vaatluste põhjal järeldused.
 5. Võrdle oma tulemusi teiste õpilaste omadega ja tee kokkuvõte.

III Kuidas kevad algab?

 1. Uuri peatükist News and Events välja, kas sinu piirkonnas (või selle lähedal) tegeldi pungade puhkemise projektiga.
 2. Sisesta puu liik, mida uuriti (ka ladina keeles).
 3. Täida tabel pungade puhkemise ajalise kulgemise kohta.
 4. Sisesta pungade puhkemise arvulised väärtused.
 5. Tee järeldused.

IV Kas taimestik sinu kodu piirkonnas on muutunud?

 1. Kui sinu kodukoha lähedal on metsa, kus sa saad valida 30x30 meetrise ala ja seda iga nädal kevadest kuni sügiseni vaatamas käia, siis jätka punktist 2.
  Kui sinu kodu lähikonnas pole sellist metsa, siis liigu punkti nr. 5.
 2. Tähista metsas 30x30 meetrine ruut. See peaks olema ühetüübiline mets ja ruudu servad peaks kulgema suundades põhi-lõuna ja ida-lääs. Teosta võra katvuse ja roheliste taimede pinna katvuse mõõtmisi igal nädalal varakevadest (märtsist) kuni hilissügiseni (novembrini). Mõõda piki ruudu diagonaale ja kasuta densiomeetrit.
 3. Andmed kanna tabelitesse ja koosta graafikud.
 4. Tee järeldused.
 5. Kui su kodulinna lähedal on niite, mida saad igal nädalal kevadest sügiseni jälgida, siis tähista seal 1x1 meetrine ala (või vajadusel rohkem selliseid ruutmeetriseid alasid).
 6. Tee seal igal nädalal kindlaks kõik õitsevad taimed.
 7. Tee kindlaks tüüpilised kevadtaimed (kuni maikuuni) ja tüüpilised suvised taimed (juunist septembrini)
 8. Jaga iga uuritav ala ruutudeks ja selle abil määra igal nädalal kevadest kuni sügiseni iga taimeliigi suhteline kasvupindala.
 9. Tulemused kanna tabelisse.
 10. Tulemused esita joonistena.
 11. Tee kokkuvõtted.