PLANEET MAA
  
Kaart - Maa pinnamoe vähendatud kujutis

Kaart on läbi aegade olnud väga tähtis töövahend paljudel erialadel. Kaart annab pildi maailmast ning selles paiknevate asjade ja nähtuste vahelisest seosest. Kaart on Maa pinna vähendatud tasapinnaline kujutis pealtvaates, kus on arvestatud Maa pinna kumerust. Vähendamine toob sisse mõõtkava mõiste, maakera pind on tasapinnal kujutatud vastavalt kartograafilistele üldistusreeglitele.


Looduses mõõdetud kaugused ei mahu kaardile oma tegelikus pikkuses ära ja sellepärast peab neid vähendama. Igal kaardil on mõõtkava, mis näitab, mitu korda on tegelikke vahemaid vähendatud. Mõõtkava võib esineda kolmel kujul:

***

Kui kaardi mõõtkava väheneb, siis kaardi sisu üldistatakse.

***

Iga kaart koosneb kolmest põhilisest osast ja need on:

Kaardivõrk võimaldab kaardi sisu kujutada geograafilisel alal koordinaatide süsteemi kasutamise abil.

Kaardivõrk aitab määrata ükskõik millise koha geograafilisi koordinaate või leida ette antud koordinaatide järgi koht kaardil.

***

Legend, kus kirjeldatakse kõiki kaardil leiduvaid sümboleid ehk leppemärke.

***

Kaartide sisu kujutatakse erinevate kartograafiliste sümbolite ehk leppemärkide abil. Kaartidel kasutatakse erinevaid kujutusviise.

***

Esitatava info põhjal võime eristada erinevaid kaardi tüüpe.


Nüüd kui sa oskad kaarti lugeda, mõtle, kas iga kaart annab sulle infot, millest sa huvitatud oled? Kujutleme, et sa kavandad laupäevast matka. Millist infot sa reisi planeerimiseks vajad? Millist kaarti sa selle jaoks vajad? Millise sisuga peaks see kaart olema?

Töö eesmärgiks on harjutada kaardilugemise oskust. Sa õpid tundma erinevaid kaarditüüpe ja erinevaid andmeesituse võimalusi. Sa täidad iseseisvalt ülesandeid, mis aitavad sul kõike seda paremini mõista.

Vajalikud materjalid

  • Internet
  • Maa füüsiline kaart
  • Turismikaart
  • Maanteede atlas
  • GLOBE andmebaas
  • Geograafiline atlas
  • Taskuarvuti
  • Joonlaud
  • Pliiats
  • Värvipliiatsid